1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Všeobecné Obchodné Podmienky (ďalej VOP) upravujú vzťah medzi Tradepoint Group s.r.o. (ďalej Predávajúci) a obchodným partnerom (ďalej Kupujúci).

Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú VOP, pričom Kupujúci prijíma platnosť týchto obchodných podmienok objednávkou tovaru (mailom alebo dodaním objednávky v písanej forme).

2.

KONTAKTNÁ ADRESA

TRADEPOINT GROUP s r.o. Priemyselná 1/A
821 08 Bratislava
Slovenská republika

3.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Objednávku možno doručiť osobne, poštou, alebo emailom. V prípade telefonickej objednávky bude Predávajúci požadovať jej písomnú formu.

Na objednávke je potrebné uviesť presný popis tovaru, technické špecifikácie, množstvo, farbu, prípadne veľkosť – musí byť bez akýchkolvek pochybností jednoznačné aký tovar a v akom množstve Kupujúci objednáva. Ďalej je nutné uviesť meno a adresu Kupujúceho, adresu na doručenie objednaného tovaru, kontaktnú e-mailovô adresu ako aj IČO a IČ DPH (nutné uviesť pri prvej objednávke a v prípade akejkoľvek zmeny zo strany Kupujúceho je povinný informovať o nej Predávajúceho pred ďalšou objednávkou).

4.

POVINNOSTI A PRÁVA PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci má povinnoť vybaviť objednávku a odoslať objednaný tovar na adresu dohodnutú pri objednaní a to do doby na ktorej sa s Kupujúcim písomne dohodli. Ak nebude možné tovar v termíne odoslať, bezodkladne oznámi túto skutočnosť kupujúcemu na kontaktnú e-mailovú adresu Kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú Kupújúceho údaje neúplné, alebo vzbudzuje pochybnosť o skutočnom úmysle Kupujúceho objednať tovar. O tomto odmietnutí zašle informáciu na e-mailovú adresu Kupujúceho.

Pokiaľ Kupujúci uplatní nárok na vrátenie tovaru, predajca vráti sumu zaplatenú Kupujúcim za vrátený tovar do siedmich pracovných dní od doručenia vráteného tovaru na adresu Predávajúceho. Predávajúci neuhradí čiastky za poštovné a iné poplatky súvisiace s dodaním a prepravou tovaru.

Predajca sa zaväzuje neposkytovať osobné údaje kupujúceho žiadnym tretím osobám.

5.

POVINNOSTI A PRÁVA KUPUJÚCEHO

Kupujúci sa zaväzuje odobrať objednaný a zaslaný tovar a zaplatiť celú sumu za objednaný tovar podľa dojednaných podmienok a prípadné ďalšie poplatky (poštovné, balné, dobierkový poplatok, poistné a iné), ktoré sú uvedené na faktúre / potvrdení objednávky.

Kupující v objednávke uvedie správne a pravdivé údaje potrebné k jej vybaveniu.

V prípade poškodenia tovaru zo strany Kupujúceho sa Kupujúci vzdáva práva na odstúpenie od zmluvy ako aj reklamácie daného tovaru.

6.

PREPRAVA

Tovar je prepravený ku Kupujúcemu samotným predávajúcim za vopred dohodnutých podmienok, alebo externou prepravnou službou zorganizovanou predávajúcim. Cenu za prepravu znáša Kupujúci, pričom Predávajúci je povinný Kupujúceho vopred informovať o nákladoch.

Kontrola zásielky: Pokiaľ kupujúci zistí nekompletnosť, alebo poškodenie zásielky pri dodávke tovaru prostredníctvom prepravcu, musí spísať záznam o poškodení zásielky. Ak zásielku dostal nepoškodenú, ale v balení chýba tovar, alebo je zamenený, musí uplatniť reklamáciu do piatich pracovných dní od prevzatia dodávky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb.

7.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A NEODDELITELNÉ PRÍLOHY VOP

Odstúpenie od zmluvy umožňuje Predávajúci Kupujúcemu po dobu 10 pracovných dní od objednania pri objednávkach do 500 EUR a do 5 pracovných dní do 2000 EUR. Pri objednávkach nad 2000 EUR sa táto objednávka považuje za záväznú a nezrušitelnú pokiaľ nedojde k dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim o náhrade vzniknutých škôd. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný o odstúpení v danej lehote informovať Predávajúceho zaslaním mailu na reklamacie@tradepoint.sk s názvom “Odstúpenie od zmluvy”. V prípade pokiaľ Kupujúci za daný tovar už uskutočnil platbu je Predávajúci povinný túto sumu do 31 kalendárnych dní vrátiť na účet Kupujúceho (Kupujúci bezodkladne poskytne číslo účtu na ktorý sa má platba realizovať).

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, v prípade reklamácie je Kupujúcí povinný zaslať mail so všetkými detajlami reklamácie na reklamacie@tradepoint.sk. Predávajúci kontaktuje Kupujúceho do 48 hodín (voľné dni nerátajúc) a za prispenia Kupujúceho vyrieši reklamáciu do 31 kalendárnych dní. Náklady spojené s prepravou reklamovaného tovaru znáša Kupujúci.

8.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné Obchodné Podmienky. Všetky zmeny a ich účinnosť vyhlasuje uverejnením na www.tradepoint.sk.

X