Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenie

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej „GDPR”) je Tradepoint Group s.r.o. IČO 51 055 139 so sídlom Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava (ďalej „správca“).

 2. Kontaktné údaje správcu:
  adresa: Priemyselná 1/A, 82108 Bratislava email: kontakt@tradepoint.sk
  telefón: +421 (908) 515 336

 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovateľnej fyzickej osobe, identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, napríklad meno, identifikačné číslo, adresy, sieťový identifikátor alebo jeden či viac prvkov spoločenských ohľadom tejto fyzickej osoby.

 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu sú poskytnuté a osobné údaje, ktoré sú mu poskytnuté na základe plnenia objednávky.

 2. Správca spracováva identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

  III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

  • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (konkrétne

   na zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm.

   f) GDPR,

  • Váš súhlas sa spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu

   (konkrétne na zasielanie obchodných informácií a newsletterov) podľa čl. 6

   odst. 1 písm. a) GDPR.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je

  • Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné na úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa a kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným predpokladom na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutie osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či vybaviť zo strany správcu

  • zasielanie obchodných informácií a ďalšie marketingové aktivity zo strany správcu.

 3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním udeľujete svoj súhlas.

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje

  • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov vyplývajúcich (na dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

  • po dobu, pokiaľ nie je súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu odvolaný pokiaľ sú údaje poskytnuté na základe súhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje náležitým spôsobom odstráni.

  V.

 3. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správca)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

  • podieľajúci sa na dodaní tovaru / služieb / finančných prevodov na základe

   zmluvy,

  • zaisťujúci marketingové služby.

 2. Správca nemá úmysle predať osobné údaje do tretích zemí (zeme mimo EÚ) alebo medzinárodným organizáciám.

  VI.

 3. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo opravy osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenia spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku k spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

2. Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky nutné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Správca prijal technické opatrenia kzabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov.

 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba nim poverené osoby.

  VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára alebo žiadosti o ponuku potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a ich v celom rozsahu prijímate.

 1. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom kontaktného formuláru. Zaškrtnutím súhlasom potvrdzujete, že s týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a ich v celom rozsahu prijímate.

 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2020.

X